Ο Σύλλογος

Ο «Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών» συστάθηκε τον Μάϊο του 2007.

Το καταστατικό του επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 26825/16-5-2007 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.  

Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Η θητεία του είναι διετής και εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.