Ομάδες Στήριξης

Είναι ολιγομελείς ομάδες (περίπου 10-15 άτομα) για τους εθελοντές που δραστηριοποιούνται ενεργά. Συγκροτούνται μία φορά τον μήνα υπό την επίβλεψη και το συντονισμό  των Κοινωνικών Λειτουργών της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών.

Σκοπός των Ομάδων Στήριξης είναι η αποφόρτιση, η διαχείριση δυσκολιών και η συνεχής εκπαίδευση καθώς και η γνωριμία – επικοινωνία μεταξύ των εθελοντών.

  • Αποφόρτιση – Διαχείριση Δυσκολιών – Διαρκής Εκπαίδευση:

Οι εθελοντές παρακινούνται να μοιραστούν με την υπόλοιπη ομάδα τα προσωπικά βιώματα και τις εμπειρίες από τη δραστηριότητα τους. Ενθαρρύνονται να αναφέρουν πρακτικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν σε κάποιες ειδικότερες περιπτώσεις.

Μέσα από την ομαδική συζήτηση ανταλλάσσονται εμπειρίες και μαθαίνουν εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων που προκύπτουν.

  • Γνωριμία – Επικοινωνία:

Με τις ομάδες στήριξης επιδιώκεται η γνωριμία και η επικοινωνία μεταξύ των εθελοντών και η ανάπτυξη αισθημάτων φιλίας και ομαδικότητας (να νιώθουν μέλη μιας ομάδας) με κοινό στόχο, όραμα και προοπτική.