Δήλωση εθελοντικής στήριξης

Προσωπικά στοιχεία
Διεύθυνση κατοικίας (θα αποστέλλεται ταχυδρομικά η απόδειξη)
Προτίθεμαι να στηρίζω οικονομικά την Ε.Δ.Α.Ν.Ι. με το παρακάτω ποσό τον μήνα.Παρακαλούμε, ενημερώστε το γραφείο της Ε.Δ.Α.Ν.Ι. για κάθε κατάθεσή σας  στα τηλέφωνα 210 725 2716 & 210 725 2706 ή με FAX 210 725 2703
Διεύθυνση: Αλεξανδρουπόλεως 23 Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
www.diaconia.grinfo@diaconia.gr